Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεγάλης Διάρκειας

Είστε αποφασισμένοι να γίνετε εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης και να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και στην αύξηση της παραγωγικότητας; Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στοχεύει στην ανάπτυξή σας ως εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο την πιστοποίησή σας με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο 5». Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, θα αναπτύξετε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα σας βοηθήσουν να εντοπίζετε ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζετε αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιείτε και να τα αξιολογείτε με επιτυχία.

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο 5». Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν και να τα αξιολογούν.

Στόχοι του προγράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:΄

1. Σε επίπεδο γνώσεων

  • Περιγράφουν τα βασικά μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Οριοθετούν τους όρους Διά βίου Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων
  • Αναγνωρίζουν τα εμπόδια στη μάθηση των ενήλικων εκπαιδευομένων
  • Κατονομάζουν πηγές πληροφοριών στις οποίες θα ανατρέξουν ως εκπαιδευτές για τη
   συλλογή στοιχείων για τους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
  • Συσχετίζουν τα προβλήματα των οικονομικών τομέων με τους αντίστοιχους θεματικούς τομείς
   αναγκών κατάρτισης
  • Ορίζουν κριτήρια βάσει των οποίων μπορούν να ομαδοποιηθούν οι ανάγκες κατάρτισης των
   οργανισμών
  • Προσδιορίζουν τα δημογραφικά, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
   των καταρτιζομένων όταν διερευνούν τις ατομικές τους ανάγκες κατάρτισης
  • Διατυπώνουν με σαφήνεια, συντομία και περιεκτικότητα το σκοπό κατάρτισης ενός
   προγράμματος
  • Ταξινομούν τους στόχους του προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
  • Διαχωρίζουν τον παγοθραύστη από τον ενεργοποιητή
  • Κατονομάζουν τα κύρια στοιχεία της εναρκτήριας και της καταληκτικής συνάντησης
  • Διακρίνουν τη μέθοδο από την τεχνική κατάρτισης
   Αποτιμούν τα πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου κατάρτισης
  • Συσχετίζουν την αξιοποίηση κάθε μέσου κατάρτισης με το σχετικό υποστηρικτικό υλικό
  • Απαριθμούν τα στοιχεία που συναποτελούν τη γλώσσα του σώματος
  • Διαχωρίζουν τους τύπους αξιολόγησης
  • Ονομάζουν τους άξονες αξιολόγησης
  • Επιλέγουν τους κατάλληλους τύπους ερωτήσεων ανάλογα με το εργαλείο αξιολόγησης
  • Συντάσσουν κείμενο με τα ευρήματα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Αξιοποιούν στην εκπαίδευση ενηλίκων βασικές αρχές της Ανδραγωγικής Επιστήμης
 • Εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης σε επίπεδο οικονομικού τομέα, οργανισμού, ομάδας και
  ατόμου αξιοποιώντας διάφορες πηγές πληροφοριών και ποικίλες τεχνικές συλλογής στοιχείων
 • Επεξηγούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τις ανάγκες κατάρτισης των οργανισμών
 • Εφαρμόζουν την κατάλληλη τεχνική συλλογής στοιχείων για τον εντοπισμό των αναγκών των
  οργανισμών και των καταρτιζομένων
 • Αναλύουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης των αναγκών κατάρτισης
 • Σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα μάθησης των ενηλίκων
 • Επιλέγουν τα κατάλληλα ρήματα κατά τη διατύπωση των στόχων της κατάρτισης
 • Δομούν τα προγράμματά τους με αλληλουχία, διάδραση και συνοχή ενοτήτων
 • Συντάσσουν αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα με καθορισμό ενοτήτων και χρόνου
 • Επιλέγουν διαδραστικούς παγοθραύστες κατά την εναρκτήρια συνάντηση
 • Εκτελούν τις τεχνικές κατάρτισης ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος και το
  προφίλ των εκπαιδευομένων
 • Υλοποιούν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα επιλέγοντας τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, τεχνικές, μέσα και υλικά κατάρτισης
 • Αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό υλικό (βασικό & επιπρόσθετο) που θα χρησιμοποιήσουν ως εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων τους
 • Αιτιολογούν τις αρχές τοποθέτησης των μέσων κατάρτισης
 • Ελέγχουν τη διαρρύθμιση του χώρου κατάρτισης με βάση τις επιλεγείσες τεχνικές κατάρτισης
 • Διασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες κατάρτισης για τους συμμετέχοντες ελέγχοντας την ηχητική, το φωτισμό, τη θερμοκρασία του χώρου
 • Χειρίζονται αποτελεσματικά ομάδες και απαιτητικούς συμμετέχοντες με βάση τις αρχές
  διαχείρισης και εμψύχωσης ενηλίκων
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο39. Ελέγχουν την ένταση της φωνής τους και την
  εκφορά του λόγου κατά τη διδασκαλία
 • Διαμορφώνουν ευχάριστο και συμμετοχικό κλίμα μάθησης αξιοποιώντας τη δυναμική της ομάδας
 • Σχεδιάζουν τα εργαλεία διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης του προγράμματος
 • Τεκμηριώνουν την επιλογή των τεχνικών αξιολόγησης, των τύπων ερωτήσεων, καθώς και των
  κλιμάκων μέτρησης
 • Επιλέγουν τους κατάλληλους τύπους ερωτήσεων ανάλογα με το εργαλείο αξιολόγησης
 • Οργανώνουν τον τρόπο κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ανάλογα με τους
  αποδέκτες

3. Σε επίπεδο στάσεων

 • Αισθάνονται υπεύθυνοι για την ατομική τους πρόοδο και την επίτευξη των στόχων τους
 • Υπερασπίζονται τις δικές τους απόψεις αντιπαραβάλλοντάς τις με αυτές των άλλων
 • Συνεργάζονται ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας συμμετεχόντων
 • Συμμετέχουν ενεργά σε κάθε συνάντηση του προγράμματος
 • Εκτιμούν την προσωπικότητά τους και τις ικανότητές τους
 • Κινητοποιούν πιθανές ικανότητες που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση
 • Αντικρούουν στερεότυπα σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή, τη θρησκεία των
  ενηλίκων
 • Αυτορυθμίζονται αποφεύγοντας συναισθηματικές και λεκτικές εκρήξεις
 • Ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία στην εκπαίδευση
 • Υιοθετήσουν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας με βάση το πρότυπο του εκπαιδευτή
  επαγγελματικής κατάρτισης
 • Εμπνέουν εμπιστοσύνη στους μελλοντικούς εκπαιδευομένους τους

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή

 • Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 • Παγοθραύστης

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εισαγωγή Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Βασικές Αρχές και Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διάγνωση Αναγκών Κατάρτισης

 • Προσδιορισμός ευρύτερων αναγκών κατάρτισης τομέων οικονομικής δραστηριότητας
 • Διερεύνηση Συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών
 • Διερεύνηση και ανάλυση των ατομικών αναγκών κατάρτισης των καταρτιζομένων
 • Οργανωμένη πρακτική άσκηση σε οργανισμό για διάγνωση αναγκών κατάρτισης μέσω προγραμματισμένων επισκέψεων, με βάση δομημένα εργαλεία διάγνωσης αναγκών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Κατάρτισης

 • Σκοπός και στόχοι κατάρτισης
 • Δομή ενοτήτων
 • Εναρκτήρια και καταληκτική συνάντηση
 • Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης
 • Μέσα και υλικά κατάρτισης
 • Μελέτη περίπτωσης, ειδική εργασία και υπόδηση ρόλων

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Υλοποίηση Προγραμμάτων

 • Προετοιμασία πριν από την κατάρτιση
 • Αρχές τοποθέτησης μέσων και διαρρύθμιση χώρου κατάρτισης
 • Ελάχιστη επιφάνεια χώρου
 • Συνθήκες κατάρτισης
 • Καλές πρακτικές παρουσιαστή
 • Διαχείριση και εμψύχωση της ομάδας
 • Δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης
 • Επικοινωνία και γλώσσα σώματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης

 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή αξιολόγησης
 • Τύποι Αξιολόγησης
 • Άξονες και εργαλεία αξιολόγησης
 • Τεχνικές Αξιολόγησης
 • Κλίμακες Μέτρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Εκτέλεση εργασίας σε συνθήκες προσομοίωσης με δειγματικό πρόγραμμα κατάρτισης – μικροδιδασκαλία

 • Προετοιμασία και σχεδιασμός υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση, οπτικογράφηση και παρακολούθηση των οπτικογραφημένων παρουσιάσεων.
 • Αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών μέσα από αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγηση και αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή
 • Ανατροφοδότηση
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων ή/και ενοτήτων κατάρτισης

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Κλείσιμο προγράμματος:

Επανάληψη και αξιολόγηση
 • ατομική εργασία
 • προσωπική συνέντευξη
 • προφορική εξέταση – ετεροαξιολόγηση στην ολομέλεια
 • γραπτή αξιολόγηση του προγράμματος κατάρτισης

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή (θέσεις εργασίας / επάγγελμα):

To πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές επαγγελματικές κατάρτισης, με μηδαμινή ή ελάχιστη εκπαιδευτική πείρα, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την ΑΝΑΔ ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5, μέσω του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Κόστος εκπαίδευσης

Τιμή *
€504.00 - €2,598.96

Participation Contribution: € 2,184.00| Employees HRDA Eligible: € 504.00 

Participation Contribution|No HRDA Eligible*: €1595.00 + VAT** 

*Participation Contribution Discount for individuals who are not HRDA Subsidy eligible. **Τα σεμινάρια που έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ εξαιρούνται από τον ΦΠΑ, για τους δικαιούχους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση από την ΑνΑΔ. Για τα σεμινάρια και τους συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιδότηση της ΑνΑΔ, θα εφαρμόζεται ΦΠΑ 19%.

Participation Contribution| Unemployed 

Persons who are registered as unemployed are allowed two free seminars every year if they bring the relevant permit from the Public Employment Service office.

Προϋποθέσεις Επιδότησης ΑνΑΔ

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Ημέρα
'Ωρα
27/02/2024
16:45 - 21:00
29/02/2024
16:45 - 21:00
02/03/2024
09:00 - 14:15
03/03/2024
09:00 - 14:15
05/03/2024
16:45 - 21:00
07/03/2024
16:45 - 21:00
09/03/2024
09:00 - 14:15
10/03/2024
09:00 - 14:15
12/03/2024
16:45 - 21:00
14/03/2024
16:45 - 21:00
16/03/2024
09:00 - 14:15
19/03/2024
16:45 - 21:00
21/03/2024
16:45 - 21:00
23/03/2024
09:00 - 14:15
26/03/2024
16:45 - 21:00
28/03/2024
16:45 - 21:00
30/03/2024
09:00 - 16:45
31/03/2024
09:00 - 16:45

Unlocking your team's potential with tailored training