Οριοθέτηση στην Εργασία: Ο Δρόμος προς την Αποτελεσματική Συνεργασία

Εσύ πόσο εύκολα μπορείς να υιοθετήσεις τον εαυτό σου και τους γύρω σου ή υγιής οριοθέτηση μπορεί να σε βοηθήσει στο να θέσεις υγιής εργασιακές σχέσεις καθώς και να σε καθοδηγήσει στο να διαχειριστής το άγχος και το στρες που σου προκαλεί η αδυναμία του θέσεις και να επικοινωνήσεις τα όρια σου. Στο εργασιακό περιβάλλον, η οριοθέτηση αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη δημιουργία υγιών και αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων. Όμως, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να οριοθετήσουν τα όριά τους λόγω του φόβου της αντίδρασης των άλλων, της ανάγκης να είναι αποδοτικοί και της έλλειψης δεξιοτήτων επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές εξουθένωσης ή ακόμα και σε συγκρούσεις στο χώρο εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να παρέμβουμε με εκπαίδευση που θα εστιάζει στην ανάπτυξη λειτουργικών εργασιακών σχέσεων μέσω της οριοθέτησης.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή (θέσεις εργασίας / επάγγελμα):  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε: 

 • Εργαζομένους σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας, από τους υπαλλήλους έως τους διευθυντές, που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην οριοθέτηση στον εργασιακό τους χώρο. 
 • Άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων για να βελτιώσουν τις εργασιακές τους σχέσεις. 
 • Ομάδες εργασίας ή ομάδες ανάπτυξης προσωπικού σε εταιρείες που επιθυμούν να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον και την αποδοτικότητά τους μέσω της οριοθέτησης. 
 • Οποιονδήποτε που επιθυμεί να αναπτύξει αυτογνωσία και  αυτο-προσαρμογή στον εργασιακό του χώρο.

Στόχοι Ποργράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων 

 • Να κατανοήσουν τον ορισμό και τη σημασία των εργασιακών ορίων.
 • Να γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ υγιών και ανθυγιών εργασιακών σχέσεων. 
 • Να κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η έλλειψη οριοθέτησης στον εργασιακό χώρο. 
 • Να γνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις καλές πρακτικές στην οριοθέτηση. 
 • Να είναι ενήμεροι για τους πόρους και τις υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να υποστηρίξουν την οριοθέτησή τους 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 • Να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά τα όριά τους με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση. 
 • Να αναγνωρίζουν τα πρόσημα της μη αποδοχής ή παραβίασης των εργασιακών τους ορίων. 
 • Να αναπτύσσουν δεξιότητες αυτογνωσίας και αυτο-προσαρμογής για την προσαρμογή των ορίων τους. 
 • Να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τις αντιδράσεις που προκύπτουν κατά την οριοθέτηση. 
 • Να αναπτύσσουν τη δεξιότητα της επίλυσης συγκρούσεων με βάση τα καθιερωμένα όρια. 
 • Να εκπαιδεύονται στη χρήση εργαλείων και τεχνικών που στοχεύουν στην αποτελεσματική οριοθέτηση. 

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Να εκφράζουν αυτοπεποίθηση και αυτοσεβασμό στην εργασιακή τους ζωή. 
 • Να είναι προσεκτικοί και ανοικτοί στην ανταλλαγή απόψεων και αντιλήψεων με άλλους.
 • Να αναπτύσσουν σεβασμό προς τις ανάγκες και τα όρια των συναδέλφων τους. 
 • Να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τις συγκρούσεις με εποικοδομητικό τρόπο, βασιζόμενοι στις νέες τους δεξιότητες. 
 • Να δείχνουν ευαισθησία στις ανάγκες των συναδέλφων τους και να τους υποστηρίζουν στην επίτευξη των εργασιακών τους στόχων.
 • Να προωθούν τη δημιουργία και τη διατήρηση υγιών εργασιακών σχέσεων μέσω της ανοικτής και ειλικρινούς επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εισαγώγη 

 • Γνωρίμια 
 • Στοχοί Προγραμαμτος 
 • Προσδοκίες συμμετεχόντων 
 • Εισαγωγή στο θέμα των οριοθετήσεων και σημασία τους στον εργασιακό χώρο. 

Οριοθετήση και Γνωστικο-συμπεριφορικές Αρχές 

 • Ανάγκη οριοθέτησης στο εργασκές σχέσεις. 
 • Τύποι οριοθέτησης 
 • Περιπτώσης οριοθέτησης 
 • Συνέπεις μη οριόθετησης στο εργασίακο χώρο 
 • Οι Δυσκολίες στον Ορισμό των Οριοθετήσεων
 • Συσχέτισης μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων, συμπεριφοράς και οριοθετήσεων. 
 • Σκέψεις και αυτοδιάλογος 
 • Ανάλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στον ορισμό των οριοθετήσεων. 
 • Μελέτη αρνητικών συναισθημάτων και των αντιδράσεων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τον ορισμό των οριοθετήσεων. 
 • Διαχείρηση δυσκολίων και αξιολόγηση ρίσκου 

Ωφελήματα Οριοθέτησης 

 • Ταυτοποιήση ωφελημάτων οριοθέτησης 
 • Ανανγωρισή θετικών επιπτώσεων στη ψυχικη υγεια και παραγωγικότητα
 • Επίδραση οριοθέτησης στις εργασιάκες σχέσεις 

Οριοθέτηση και Κύκλοι Επιρροής 

 • Κύκλοι Ελέγχου / επιρροής 
 • Ανάλυση Κατανόησης Ελέγχου 
 • Αναγνώριση του τι είναι εντός και εκτός του ελέγχου μας σε σχέση με τις οριοθετήσεις. 
 • Πως συνδέεται η έλλειψης οριοθετήσεων με τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και αξίες. 

Η Σημασία της Επικοινωνίας των Οριοθετήσεων 

 • Ανάλυση της σημασίας της σαφούς επικοινωνίας στον ορισμό και στη διατήρηση των οριοθετήσεων. 
 • Εξέταση διαφορετικών τύπων επικοινωνίας, 
 • Πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τύπων εποικήνωνιας.
 • Συνέπειες τύπων εποικήνωνιας 
 • Αναγνώριση του Τύπου Επικοινωνίας 
 • Ασκήσεις αναγνώρισης του τρόπου επικοινωνίας του κάθε συμμετέχοντα. 
 • Ανασχηματισμός επικοινωνίας μας για αποτελεσματικότερες οριοθετήσεις.

Εφαρμογή και Δράση 

 • Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης 
 • Πρακτικές Άσκησης Οριοθέτησης
 • προβληματικών καταστάσεων και αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών και λύσεων. 
 • Ενίσχυση Αυτογνωσίας 

Ανασκόπηση και Κλείσιμο 

 • Συζήτηση των κύριων σημείων και προβλημάτων που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
 • Τελική ανασκόπηση και αναμνήσεις, καθώς και ανταλλαγή συμβουλών και πόρων για τη συνέχιση της ανάπτυξης 

Συμβολή Συμμετοχής: €200 + ΦΠΑ

Course Dates

Date
Time
26/03/2024
10:00 - 14:15
27/03/2024
10:00 - 14:15
28/03/2024
10:00 - 14:15
29/03/2024
10:00 - 14:15