Εκπαιδευτής Δια Βιου Μάθησης (C2412)

Οι Εκπαιδευτές Δια Βίου Μάθησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της παραγωγικότητας όλων των οικονομικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες(key competences) ούτως ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικάκαινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να τα αξιολογούν με βάση τη μεθοδολογία της αξιολόγησης προγραμμάτων. Επιπρόσθετα θα ενδυναμωθούν στάσεις, όπως να αντιλαμβάνονται τη μάθηση των ενηλίκων ως ένα σύνθετο φαινόμενο και να ενσωματώνουν την τεχνολογία στην επαγγελματική τους πρακτική. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες συστηματικά ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους ως Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες Δια Βίου Μάθησης και να αποκτήσουν το επαγγελματικό προσόν του Εκπαιδευτές Δια Βίου Μάθησης μέσω της καθορισμένης διαδικασίας εξέτασης και πιστοποίησης.


To πρόγραμμα αφορά εκπαιδευτές δια βίου μάθησης που δεν διαθέτουν καθόλου εκπαιδευτική πείρα ή δεν τεκμηριώνουν εκπαιδευτική πείρα και στοχεύει στην ανάπτυξή τους ούτως ώστε να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Δια Βίου Μάθησης – Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5».

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή (θέσεις εργασίας / επάγγελμα):

To πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές επαγγελματικές κατάρτισης, με μηδαμινή ή ελάχιστη εκπαιδευτική πείρα, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να πιστοποιηθούν από την ΑΝΑΔ ως Εκπαιδευτές Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5, μέσω του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, το οποίο εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.


Ένταξη των υποψηφίων μέσω της Διαδρομής 1 (απόκτηση πιστοποιητικού προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης, το περιεχόμενο του οποίου συνάδει με σχετικό Επαγγελματικό Προσόν Επιπέδου ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5, χωρίς απαίτηση πείρας)

Στόχοι Ποργράμματος 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων 

 • Αναφέρουν τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας. 
 • Αναφέρουν τις βασικές αρχές επικοινωνίας. 
 • Εξηγούν τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας. 
 • Αναφέρουν εμπόδια στην επικοινωνία και τις ενέργειες αντιμετώπισής τους.
 • Περιγράφουν τη διαδικασία χειρισμού διαπροσωπικών σχέσεων με συναδέλφους και συνεργάτες. 
 • Αναφέρουν ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία και διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος. 
 • Αναφέρουν ενέργειες και πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική ομαδική εργασία. 
 • Αναφέρουν βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική λειτουργία ομάδων εργασίας. 
 • Αναφέρουν συνήθη προβλήματα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδων εργασίας τα οποία επηρεάζουν την αποτελεσματική λειτουργία και επίτευξη των στόχων τους. 
 • Ορίζουν τη σημασία της αξιολόγησης. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 • Αξιοποιούν κατάλληλες μεθόδους επικοινωνίας για δημιουργία και διατήρηση αποτελεσματικής επικοινωνίας με συναδέλφους και συνεργάτες.
 • Συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων και διαφωνιών μεταξύ συναδέλφων και συνεργατών. 
 • Συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για τη δημιουργία και διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος. 
 • Συμβάλλουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.
 • Συνεισφέρουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας της ομαδικής εργασίας. 
 • Εντοπίζουν πηγές συλλογής στοιχείων για τη διάγνωση αναγκών μάθησης.
 • Καθορίζουν θεματικούς τομείς αναγκών μάθησης. 
 • Επιλέγουν τις μεθόδους, τεχνικές, και μέσα μάθησης. 
 • Οργανώνουν τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος δια βίου μάθησης. 
 • Επιλέγουν, υλοποιούν, και αξιολογούν το πρόγραμμα δια βίου μάθησης.

Σε επίπεδο στάσεων

 • Διαχειρίζονται και επιβλέπουν δραστηριότητες στο πλαίσιο συγκεκριμένων εργασιών, αντιμετωπίζοντας απρόβλεπτες καταστάσεις. 
 • Χειρίζονται και επιλύουν προβλήματα κατά την εκτέλεση εργασιών.
 • Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική εφαρμογή των εργασιών. 
 • Συνεργάζονται εποικοδομητικά σε ομάδες εργασίας. 
 • Καθοδηγούν και υποκινούν τους εκπαιδευόμενους για την επίτευξη των στόχων. 
 • Συνεργάζονται με φορείς και οργανισμούς για τη διάγνωση αναγκών και τη συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης. 
 • Επιδεικνύουν συνέπεια και ευσυνειδησία στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 
 • Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους για εμπλοκή στη διαδικασία μάθησης.
 • Αναζητούν την επαγγελματική ανέλιξή τους μέσω της επίδειξης ενδιαφέροντος για την εργασία και την ανάπτυξή τους.
 • Συμμετέχουν και συμβάλλουν με εισηγήσεις στη βελτίωση των πρακτικών και των μεθόδων εργασίας.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1:ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ (ΚΤ.9) 
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (EBM5.1) 
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή/και ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (EBM5.2) 
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή/και ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΕΒΜ5.3) 
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ή/και ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΕΒΜ5.4) 
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ 
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κόστος Εκπαίδευσης 

Participation Contribution: € 2,340 | Employees HRDA Eligible: € 540,00 Participation Contribution | No HRDA Eligible*: €1,404 + VAT** 

Participation Contribution | Unemployed: Persons who are registered as unemployed are allowed two free seminars every year if they bring the relevant permit from the Public Employment Service office.

*Participation Contribution Discount for individuals who are not HRDA Subsidy eligible. **Τα σεμινάρια που έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ εξαιρούνται από τον ΦΠΑ, για τους δικαιούχους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση από την ΑνΑΔ. Για τα σεμινάρια και τους συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιδότηση της ΑνΑΔ, θα εφαρμόζεται ΦΠΑ 19%. Προϋποθέσεις Επιδότησης ΑνΑΔ