Εισαγωγή Στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (C2415)

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται, το κοινό γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για μεγαλύτερη διαφάνεια, για έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων επαγγελματικών υπηρεσιών, οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις πολλαπλασιάζονται, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία μια συνεχής επέκταση των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, πολλοί επαγγελματικοί σύλλογοι υποχρεώνουν με τους κανόνες δεοντολογίας που έχουν για τα μέλη τους να συνάπτουν ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. Επιπλέον η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι εφαρμογές της σε όλους σχεδόν τους τομείς έχει δημιουργήσει νέα επαγγέλματα και ταυτόχρονα οι νέες τεχνολογίες και μέθοδοι έχουν εισχωρήσει και στα “παραδοσιακά” επαγγέλματα (των Δικηγόρων, Ιατρών, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, Λογιστών, κ.α.). Η τεχνολογία μπορεί να επισπεύδει την πληροφόρηση και να απλοποιεί τις διαδικασίες στην εργασία, ταυτόχρονα όμως αυξάνει τους κινδύνους για επαγγελματικά λάθη, για αμέλεια ή ακόμα για δόλο. 

Το Centre Eight Research and Education Organisation προσφέρει τώρα το σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης, “Εισαγωγή Στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης” με εισήγητη τον Ανδρέα Περικλέους (BSc, MSc, PGDip, DipCII).

Το πρόγραμμα σε αυτή την εκδοχή απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που θέλουν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους κατάρτιση στον τομέα αυτό, θέτοντας γερές βάσεις για περεταίρω και πιο περιεκτική επαγγελματική κατάρτιση στις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης. Επιπλέον το πρόγραμμα Κατάρτισης είναι κατάλληλο και σε κάθε άλλο επαγγελματία που ενδιαφέρεται να γνωρίσει ή να βελτιώσει την κατάρτιση του σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα ασφάλισης που τον αφορά. 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τα βασικά εφόδιαγια να καταλάβουν την έννοια της νομικής ευθύνηςκαι να διακρίνουν την σχέση της με την ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης, και να εξηγούν την δομή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να επεξηγούν και να αναπτύσσουν την έννοια της επαγγελματικής αμέλειας, να αναλύουν την ζημιά ή την βλάβη σαν επακόλουθο της επαγγελματικής αμέλειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδιαγια να εξηγούν την δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης και να το παρουσιάζουν, να καταλάβουν την έννοια της νομικής ευθύνης έναντι τρίτων, να επεξηγούν πως αυτή μπορεί να ασφαλιστεί, να διακρίνουν, να αναπτύσσουν και να αναλύουντην έννοια της αμέλειας, να ερμηνεύουν τηνέννοια της ζημιάς ή της βλάβης, να επεξηγούν την διαδικασία της απαίτησης για αποζημίωση. 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

Επίπεδο Γνώσεων: 

 • Να διατυπώνουν τον ορισμό της νομικής ευθύνης. 
 • Να ερμηνεύουν την ασφαλιστική κάλυψη της νομικής ευθύνης.
 • Να εξηγούν την υποχρέωση επίδειξης επιμέλειας ενός προσώπου έναντι αλλού προσώπου. 
 • Να προσδιορίζουν την έννοια της αυστηρής ευθύνης και το καθήκον επίδειξης επαγγελματικής επιμέλειας από ένα επαγγελματία προς τον πελάτη του. 
 • Να επεξηγούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας από επαγγελματική πράξη αμέλειας ή λάθους άνευ προθέσως. 
 • Να προσδιορίζουν την έννοια της ζημιάς ή βλάβης ως αποτέλεσμα επαγγελματικής αμέλειας και της απαίτησης για αποζημίωση. 
 • Να παρουσιάζουν ασφαλιστικές καλύψεις για προστασία από απαιτήσεις για αποζημίωση απόεπαγγελματική αμέλεια. 
 • Να ερευνούν τον ρόλο, την σημασία και την επιρροή των κορυφαίων δικαστικών αποφάσεων στην ασφάλιση επαγγελματικής αμέλειας. 
 • Να εχουν σφαιρική και περιεκτική γνώση του Ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Ευθύνης

Επίπεδο Δεξιοτήτων: 

 • Να μετατρέπουν τον υποψήφιο πελάτη σε συνέταιρο στην διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων που είναι εκτεθειμένος. 
 • Να επιλέγουν κριτήρια, για να αναλύουν και να καταχωρούν σε ομάδες το πελατολόγιο του επαγγελματία. 
 • Να αναλύουν κινδύνους και το ρίσκο για αμέλεια ή λάθος και να παρουσιάζουν τρόπους διαχείρισης τους. 
 • Να ερμηνεύουν και να επεξηγούν τον τρόπο που τα ασφαλιστήρια καλύπτουν κινδύνους Επαγγελματικής αμέλειας. 
 • Να διαχειρίζονται με επιχειρήματα τις ανησυχίες και τις απορίες των πελατών και να θέτουνεναλλακτικές λύσεις και επιλογές. 
 • Να αναλύουνκαι να επεξηγούν την έννοια της συντρέχουσας αμέλειας, χρησιμοποιώντας παραδείγματα. 
 • Να παρουσιάζουν, να κρίνουν και να προτείνουν ασφαλιστικά προγράμματα. 

Επίπεδο Στάσεων:

 • Να συζητούνμε τον ενδιαφερόμενο επαγγελματίατις μεθόδους και τις πρακτικές που εφαρμόζει στην σχέση και συνεργασία του με τους πελάτες του. 
 • Να διερωτούνται για τις μεθόδους ανατροφοδότησης και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον επαγγελματία. 
 • Να ενθαρρύνουν την συζήτηση γύρω από τις μεθόδους ελέγχων και των επιπέδων εξουσιοδοτήσεων και εγκρίσεωνστην λήψη των αποφάσεων στις εργασίες του επαγγελματία. 
 • Να εκτιμούν τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην ροή πληροφοριών, των επιπέδων πρόσβασης στις πληροφορίες διαχείρισης πελατολογίου. 
 • Να αντιπαραβάλλουν τα οργανογράμματα, με την δομή μιας επιχείρησης, με τις αρμοδιότητες, και τα επίπεδα έγκρισης και εξουσιοδότησης στις αποφάσεις. 
 • Να παροτρύνουν την συζήτηση αναφορικά με το ιστορικό εμπειριών για τυχόν προβλήματα ή παράπονα πελατώνπου έγιναν στο παρελθόν.
 • Να υποκινούν την συζήτηση εάν το ιστορικό εμπειριών οδήγησε σε αλλαγές. 
 • Να αντιπαραβάλλουν δικές τους σχετικές εμπειρίες στην συζήτηση και να ενθαρρύνουν για τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις.
 • Να εκτιμούν το μέγεθοςσυμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού του ασφαλισμένου.

Το σεμινάριο με τίτλο, “Εισαγωγή Στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (Introduction To The Professional Indemnity Insurance)” θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα: 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης 

 • Ιστορική αναδρομή. 
 • Επαγγελματικές υπηρεσίες στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον.
 • Ο ρόλος της υποχρεωτικότητας στην σύναψη ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης. 
 • Η απαίτηση από επαγγελματικούς συλλόγους για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των μελών – κανόνες δεοντολογίας. 
 • Η έννοια της καλής γειτονίας. 
 • Η έννοια της αυστηρής ευθύνης. 
 • Η έννοια της επαγγελματικής αμέλειας άνευ προθέσεως (negligentact).
 • Η από κοινού και κεχωρισμένα ευθύνη συνεταίρων. 
 • Κίνδυνοι επαγγελματικής αμέλειας ή επαγγελματικού λάθους. 
 • Λάθος/αμέλεια/δόλος υπαλλήλων – «εκ προστήσεως ευθύνη», προσωπική ευθύνη. 
 • Νομοθεσία (Κεφ. 148) και Κοινοδίκαιο στις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης. 
 • Κορυφαίες καθοριστικές δικαστικές αποφάσεις. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Επαγγελματικής Ευθύνης 

 • Τα δύο μέρη της ασφάλισης στο ΑσφαλιστήριοΕπαγγελματικής Ευθύνης.
 • Σύναψη του συμβολαίου, Εισαγωγική Ρήτρα. 
 • Λειτουργική Ρήτρα,Τυχαίο ή μη τυχαίο λεκτικό – το βάρος της απόδειξης.
 • Η σύμβασημεταξύεπαγγελματία (ασφαλισμένου)και του πελάτητου, οι εξυπακουόμενοι όροι, οι σημασία τους στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, αποποίηση ευθύνης (disclaimer) προς άλλους. 
 • Συντρέχουσα αμέλεια στις ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης.
 • Δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου (περιγραφή και ανάλυση).
 • Η επαγγελματική ευθύνη είναι απεριόριστη – Όρια κάλυψης/περιορισμοί.
 • Στρώματα υπέρβασης ορίων στην κάλυψη – αντασφάλιση.
 • Συνεισφορά του ασφαλισμένου – απαλλαγή. 
 • Εφαρμογή των ασφαλιστικών αρχών στις ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης: 
 • Η Αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης– Ουσιώδες γεγονός, η σημασία της αναφοράςσε προηγούμενες περιστάσεις. 
 • Η Αρχή της Υποκατάστασης.
 • Η Αρχή του Ασφαλιστικού Συμφέροντος. 
 • Η Αρχή της Αποζημίωσης. 
 • Η ανάγκη της ύπαρξης βλάβης ή ζημιάς. 
 • Συνηθισμένες εξαιρέσεις. 
 • Επεκτάσεις. 
 • Βάσειςενεργοποίησης του Συμβολαίου. 
 • Ασφαλιστήρια με βάση την «υποβολή απαίτησης», (claims-made), αναδρομική κάλυψη (retroactivecoverage). 
 • Η έννοια της δυνητικής απαίτησης. 
 • Απαιτήσεις «μακράς ουράς» (long-tailclaims). 
 • Παραγραφή (Κεφάλαιο 148, Κεφάλαιο 15, Νόμος 1990). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Το Λεκτικό του Συμβολαίου, Επιθεώρηση του Κινδύνου, Συνθήκες στο Πεδίο Εργασίας 

 • Η πρόταση ασφάλισης ως καθοδηγητής στην επιθεώρηση και αξιολόγηση του κινδύνου, διασύνδεση με την «αρχή της απόλυτης καλής πίστης».
 • Η ημερομηνία απόκτησης των επαγγελματικών προσόντων και η εμπειρία.
 • Επιθεώρηση του κινδύνου, τομείς ενδιαφέροντος, που επικεντρώνεταιη εξέταση. 
 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση διαδικασιών και μεθόδων που εφαρμόζονται στο πεδίο εργασίας. 
 • Παράγοντες που αυξάνουν την συχνότητα και την δριμύτητα του κινδύνου.
 • Τρόποι διαχείρισης των κινδύνων και εισηγήσεις για βελτιώσεις.
 • Τι σημαίνει λεκτικό του συμβολαίου. 
 • Έλεγχος αλληλουχίας όρων, περιορισμών και εξαιρέσεων του συμβολαίου (λεκτικό) με τις συνθήκες εργασίαςκαι των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο πεδίο. 
 • Τρόποι διαχείρισης τυχόν αποκλίσεων μεταξύ συνθηκών εργασίας και λεκτικού συμβολαίου. 
 • Εγγυήσεις (guaranties,condition precedent )καιεγγύησηγιακάλυψη (warranty) 
 • Διαδικασία ορθής παρακολούθησης και διαχείρισης του συμβολαίου.
 • Ανανέωση του συμβολαίου, ανανέωση της «αρχής της απόλυτης καλής πίστης». 
 • Επαγγελματικά εφόδια (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις). 

Εισηγητής: Ανδρέας Περικλεούς, BSc, MSc, PGDip, DipCII

Κόστος Εκπαίδευσης 

Participation Contribution: € 330.00| Employees HRDA Eligible: € 130.00 Participation Contribution | No HRDA Eligible*: €214.00 + VAT** 

Participation Contribution | Unemployed: Persons who are registered as unemployed are allowed two free seminars every year if they bring the relevant permit from the Public Employment Service office. 

*Participation Contribution Discount for individuals who are not HRDA Subsidy eligible. **Τα σεμινάρια που έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ εξαιρούνται από τον ΦΠΑ, για τους δικαιούχους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση από την ΑνΑΔ. Για τα σεμινάρια και τους συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιδότηση της ΑνΑΔ, θα εφαρμόζεται ΦΠΑ 19%. 

Προϋποθέσεις Επιδότησης ΑνΑΔ