Σχεδιασμός, Τεχνική και Διεξαγωγή Ηλετρονικής Μάθησης (C2414)

Η εκπαίδευση των σύγχρονων εκπαιδευτών στην επιχειρηματική ή επαγγελματική κατάρτιση μέσω τηλεμάθησης αποτελεί αναγκαίο κομμάτι, καθώς επιτρέπει την συνεχή παροχή υπηρεσιών σε θέματα κατάρτισης προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και στις επικρατούσες καταστάσεις, όπως η παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού που βιώνουμε αυτήν την περίοδο.
Εξ’αυτού, η εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε εναλλακτικές μορφές μάθησης, όπως η τηλεμάθηση,επιτρέπει τη συνεχή παροχή υπηρεσιών στον οργανισμό ή την επιχείρηση πουδραστηριοποιούνται, ενισχύοντας παράλληλα την αποδοτικότητα, την ποιότητα και τηνκαινοτομία.Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, ο στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει προσωπικόαπό τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, εσωτερικούς εκπαιδευτές και άλλουςεκπαιδευτές, στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης e-learning, αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις θεωρίες σχεδιασμούεκπαίδευσης, προκειμένου να κατανοήσουν τον τρόπο μάθησης του ανθρώπου σε αυτά τα περιβάλλοντα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ηλεκτρονικής μάθησης και στηδημιουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού υλικού χρησιμοποιώντας πολλά ψηφιακά εργαλεία.

Σε ποίους απευθύνεται: 

 • Πιστοποιημένοι/ες από την ΑνΑΔ Εκπαιδευτές/τριες Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) 
 • Εκπαιδευτές/τριες που παρέχουν υπηρεσίες σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ ή/και σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς 
 • Εκπαιδευτές/τριες, Εκπαιδευτικούς και άλλους/ες διδάσκοντες/ουσες που παρέχουν υπηρεσίες σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμορφωτικά κέντρα, πανεπιστήμια, κολλέγια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως βαθμίδος

Στόχοι: 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

Σε επίπεδο γνώσεων 

 • Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης/τηλεμάθησης. 
 • Κατονομούν τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και συλλογής στοιχείων μέσω της τεχνολογίας. 
 • Περιγράφουν τις τεχνικές δυνατότητες εργαλείων τηλεμάθησης και τις αντίστοιχες παιδαγωγικές τους δυνατότητες. 
 • Επεξηγούν τις αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται στον σχεδιασμό προγραμμάτων που υλοποιούνται με τη μέθοδο της τηλεμάθησης. 
 • Κατονομούν σύγχρονες τεχνικές κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεμάθησης. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 • Διενεργούν ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών εφαρμόζοντας ατάλληλα εργαλεία και τεχνικές. 
 • Χρησιμοποιούν με επάρκεια τις πλατφόρμες τηλεμάθησης.
 • Σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή ή συνδυασμό τεχνικών όπως μικρομάθηση (bite-sized learning), μάθηση με βίντεο (video-based learning), κοινωνική μάθηση (social learning), ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) και παιχνιδοποίηση (gamification). 
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τις βασικές αρχές μάθησης στο σχεδιασμό περιβαλλόντων τηλεμάθησης.
 • Αναπτύσσουν ηλεκτρονικό υλικό με ποικιλία ψηφιακών εργαλείων.
 • Εφαρμόζουν τις αρχές υλοποίησης προγραμμάτων με τη μέθοδο της τηλεμάθησης για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης στη διαδικτυακή τάξη. 
 • Οργανώνουν διαδικτυακές συναντήσεις. 
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή τάξη. 
 • Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από απόσταση. 
 • Αναπτύσσουν εργαλεία αξιολόγησης, όπως ερωτηματολόγια και quizzes, με διάφορα ψηφιακά εργαλεία. 

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Επιδεικνύουν προθυμία να υιοθετούν τη μέθοδο της τηλεμάθησης στα δικά τους προγράμματα κατάρτισης. 
 • Εκτιμούν την αξία της τηλεμάθησης στη δια βίου μάθηση.
 • Ενθαρρύνουν και άλλους συναδέλφους τους να υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο της τηλεμάθησης.

Πρόγραμμα Κατάρτησης 

 • Εισαγωγή στην Τηλεμάθηση: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τον όρο της τηλεμάθησης και θα κατανοήσουν τα βασικά της χαρακτηριστικά. Στόχος: Κατανόηση των βασικών αρχών και χαρακτηριστικών της τηλεμάθησης. 
 • Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αναλύουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και να εφαρμόζουν τεχνικές ανάλυσης. Στόχος: Απόκτηση ικανοτήτων ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και χρήσης τεχνολογικών εργαλείων.
 • Εφαρμογή Διαφορετικών Τεχνικών Μάθησης: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν διάφορες τεχνικές μάθησης και θα αποκτήσουν ικανότητες εφαρμογής. Στόχος: Εξοικείωση με διάφορες τεχνικές μάθησης και ικανότητα επιλογής της κατάλληλης τεχνικής για κάθε περίπτωση.
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Τηλεμάθησης: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα τηλεμάθησης. Στόχος: Εφαρμογή των αρχών σχεδιασμού σε προγράμματα τηλεμάθησης και δημιουργία κατάλληλων συνθηκών κατάρτισης. 
 • Οργάνωση Διαδικτυακών Συναντήσεων: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να οργανώνουν και να διεξάγουν διαδικτυακές συναντήσεις. Στόχος: Απόκτηση ικανοτήτων οργάνωσης και διεξαγωγής διαδικτυακών συναντήσεων. 
 • Αξιολόγηση Τηλεμαθητών και Ανάδραση: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αξιολογούν την πρόοδο και την κατανόηση των τηλεμαθητών. Στόχος: Απόκτηση ικανοτήτων αξιολόγησης της προόδου των τηλεμαθητών. 
 • Διαχείριση Δυσκολιών και Προβλημάτων: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Στόχος: Ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης δυσκολιών και προβλημάτων σε διαδικτυακό περιβάλλον. 
 • Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τη σημασία της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. Στόχος: Κατανόηση της σημασίας της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εφαρμογή αντίστοιχων μεθόδων 
 • Εφαρμογές Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τις διάφορες εφαρμογές τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος: Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 • Εκπόνηση και Παρουσίαση Έργου: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν και θα παρουσιάσουν ένα έργο σχετικό με την τηλεμάθηση. Στόχος: Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, εκπόνησης και παρουσίασης έργου σχετικού με την τηλεμάθηση. 
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Τηλεμάθησης: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να παρακολουθούν και να αξιολογούν προγράμματα τηλεμάθησης. Στόχος: Απόκτηση ικανοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων τηλεμάθησης. 
 • Συζήτηση και Ανταλλαγή Εμπειριών: Στην ενότητα αυτή, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν εμπειρίες σχετικά με την τηλεμάθηση. Στόχος: Ανάπτυξη κοινότητας γνώσης και εμπειριών στον τομέα της τηλεμάθησης 

Κόστος Εκπαίδευσης 

Participation Contribution: €1,100.00| Employees HRDA Eligible: €260.00 Participation Contribution|No HRDA Eligible*: 495,00 + VAT** 

Participation Contribution| Unemployed: Persons who are registered as unemployed are allowed two free seminars every year if they bring the relevant permit from the Public Employment Service office. 

*Participation Contribution Discount for individuals who are not HRDA Subsidy eligible. **Τα σεμινάρια που έχουν εγκριθεί από την ΑνΑΔ εξαιρούνται από τον ΦΠΑ, για τους δικαιούχους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για επιδότηση από την ΑνΑΔ. Για τα σεμινάρια και τους συμμετέχοντες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιδότηση της ΑνΑΔ, θα εφαρμόζεται ΦΠΑ 19%. 

Προϋποθέσεις Επιδότησης ΑνΑΔ