3 Σημαντικές Αλλαγές στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΑΝΑΔ για το 2024

Η Αρχή για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΝΑΔ) πρόσφατα εξέδωσε τρεις ανακοινώσεις που σηματοδοτούν σημαντικές μεταβολές στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από την Αρχή. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των εκπαιδευτικών κέντρων, επηρεάζοντας τόσο τις οικονομικές όσο και τις εμπορικές πτυχές, με πιθανό αντίκτυπο στη στρατηγική και τη λειτουργία τους καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζονται στον τομέα.

Οι αλλαγές αυτές, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από το 2024, περιλαμβάνουν μία εξαιρετικά σημαντική πτυχή: την ενίσχυση της συμμετοχής των ανέργων στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η επιχορήγηση για τους ανέργους έχει διπλασιαστεί, απορρέοντας από την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση αυτής της ομάδας. Με το νέο σύστημα, οι ανέργοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα με πολύ πιο προσιτή επιχορήγηση, καθώς η προηγούμενη περιορισμένη ενίσχυση ανέργων είχε αποδειχθεί εμπόδιο για τα εκπαιδευτικά κέντρα και επηρεάζει αρνητικά την οικονομική τους επίδοση.

Επιπλέον, μία άλλη σημαντική αλλαγή είναι η κατάργηση των δύο διαφορετικών επιπέδων επιχορήγησης, των €12 και €17 ανά ώρα, που προκαλούσαν ανασφάλεια και διαφωνίες μεταξύ των εκπαιδευτικών κέντρων και της ΑΝΑΔ, λόγω των υποκειμενικών κριτηρίων που εφαρμόζονταν. Επίσης, σημαντική είναι η αύξηση των επιχορηγήσεων σε καθολική βάση από €12 και €17 ανά ώρα σε €20 ανά ώρα, ανταποκρινόμενη σε αυξημένες ανάγκες και προσδοκίες. Επιπλέον, τα διαδικτυακά σεμινάρια δεν θα υπόκεινται πλέον σε οπτικογράφηση, μια αλλαγή που αντανακλά τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αυτές οι νέες κατευθύνσεις είναι ενδεικτικές του πώς η ΑΝΑΔ διαμορφώνει το πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης, προσφέροντας ταυτόχρονα ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου σε ανέργους και εκπαιδευτικά κέντρα.

Οι αλλαγές όπως έχουν ανακοινωθεί από την ΑνΑΔ

1. Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

Η αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

 1. Κατάργηση της παραμέτρου που αφορά στο επίπεδο του προγράμματος κατάρτισης για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσού επιχορήγησης.
 2. Το ωριαίο χορήγημα ανά συμμετέχοντα καθορίζεται στα €20 για όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο του Σχεδίου.
 3. Το συνολικό ανώτατο ωριαίο χορήγημα για κάθε πρόγραμμα υπολογίζεται ως ακολούθως:
 4. Ωριαίο χορήγημα ανά συμμετέχοντα (€20) x Αριθμό συμμετεχόντων
 5. Αύξηση της επιχορήγησης που καταβάλλει η ΑνΑΔ σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τη συμμετοχή ανέργων σε πρόγραμμα κατάρτισης.  Η επιχορήγηση αυξάνεται από €6 σε €12 ανά ώρα κατάρτισης ανά άνεργο.
 6. Αύξηση της μέγιστης διάρκειας προγράμματος κατάρτισης από εκατό (100) σε εκατό πενήντα (150) ώρες.
 7. Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης μικρής, μέσης και μεγάλης διάρκειας των οποίων βάση αποτελεί το νέο/αναθεωρημένο Πρότυπο του Εκπαιδευτή Δια Βίου Μάθησης – Επίπεδο 5 ΣΕΠ/CyQF/EQF για την εκπαίδευση εκπαιδευτών που αποσκοπούν στην πιστοποίηση των συμμετεχόντων στο επίπεδο 5.
 8. Έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης για φρεσκάρισμα γνώσεων σε σχέση με πρώτες βοήθειες και απινιδωτή.
 9. Επιχορήγηση της συμμετοχής ατόμων σε προγράμματα για σκοπούς περιοδικής κατάρτισης για ανανέωση επαγγελματικής άδειας ή ανανέωση πιστοποιητικών ικανότητας.
 10. Η πιστοποίηση του ΚΕΚ πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 11. Η πιστοποίηση της Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 12.  Δυνατότητα για υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε μη πιστοποιημένη ΔΕΚ, μετά από έγκριση της ΑνΑΔ, όταν απαιτείται αυτή να διεξαχθεί σε εξειδικευμένο εργαστήριο για το οποίο δεν υπάρχει πιστοποιημένη ΔΕΚ. Η διάρκεια υλοποίησης πρακτικής άσκησης σε μη πιστοποιημένη ΔΕΚ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος κατάρτισης.
 13. Κατάργηση της απαίτησης για ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης εφαρμόζεται με την μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης.

2. Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Η αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

 1. Αύξηση του ωριαίου χορηγήματος ανά συμμετέχοντα από €85 στα €100.
 2. Η πιστοποίηση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 3. Η πιστοποίηση της Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 4. Κατάργηση της απαίτησης για ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης στην περίπτωση που το ιδρυματικό μέρος του προγράμματος κατάρτισης εφαρμόζεται με την μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης.
 5. Διευκρίνιση ότι ο εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει ευρεία διεθνή συμβουλευτική ή/και επαγγελματική πείρα, σχετική με το θέμα του προγράμματος σε τουλάχιστον δύο χώρες, περιλαμβανομένης και της χώρας διαμονής του.
 6. Κατάργηση του ανώτατου ορίου των 4 σελίδων για την έκθεση για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του προγράμματος, η οποία ετοιμάζεται από τον εκπαιδευτή.

3. Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Η αναθεώρηση των προνοιών του Σχεδίου αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

 1. Κατάργηση της παραμέτρου που αφορά στο επίπεδο του προγράμματος κατάρτισης για τον υπολογισμό του ανώτατου ποσού επιχορήγησης.  Το ωριαίο χορήγημα ανά συμμετέχοντα για τον οποίο το Κέντρο Συνδικαλιστικής Κατάρτισης (ΚΣΚ) δικαιούται επιχορήγηση καθορίζεται στα €20 για όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο του Σχεδίου.
 2. Αύξηση της μέγιστης διάρκειας προγράμματος κατάρτισης από εκατό (100) σε εκατό πενήντα (150) ώρες.
 3. Η πιστοποίηση του ΚΣΚ ως Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 4. Η πιστοποίηση της Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης.
 5. Κατάργηση της απαίτησης για ηλεκτρονική καταγραφή της κάθε συνάντησης στην περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης εφαρμόζεται με την μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης.

 

Μπορείτε να βρείτε τους εν λόγω Οδηγούς του Σχεδίου αναρτημένους στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anad.org.cy.