Εισαγωγή Στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2024, Τετάρτη

Ώρα Διεξαγωγής : 09:00 π.μ. – 1:15 μ.μ. | ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΩΡΕΣ | 4 CPDS

Τοποθεσία: Online via Zoom 

Γλώσσα: Ελληνικά 

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται, το κοινό γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για μεγαλύτερη διαφάνεια, για έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων επαγγελματικών υπηρεσιών, οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις πολλαπλασιάζονται, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία μια συνεχής επέκταση των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης. Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, πολλοί επαγγελματικοί σύλλογοι υποχρεώνουν με τους κανόνες δεοντολογίας που έχουν για τα μέλη τους να συνάπτουν ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης. Επιπλέον η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι εφαρμογές της σε όλους σχεδόν τους τομείς έχει δημιουργήσει νέα επαγγέλματα και ταυτόχρονα οι νέες τεχνολογίες και μέθοδοι έχουν εισχωρήσει και στα “παραδοσιακά” επαγγέλματα (των Δικηγόρων, Ιατρών, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, Λογιστών, κ.α.). Η τεχνολογία μπορεί να επισπεύδει την πληροφόρηση και να απλοποιεί τις διαδικασίες στην εργασία, ταυτόχρονα όμως αυξάνει τους κινδύνους για επαγγελματικά λάθη, για αμέλεια ή ακόμα για δόλο.

Το Centre Eight Research and Education Organisation προσφέρει τώρα το σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης, “Εισαγωγή Στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης” σε μια σύντομη εκδοχή 4 ωρών. 

Το πρόγραμμα σε αυτή την σύντομη εκδοχή απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που θέλουν να επεκτείνουν την επαγγελματική τους κατάρτιση στον τομέα αυτό, θέτοντας γερές βάσεις για περεταίρω και πιο περιεκτική επαγγελματική κατάρτιση στις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης. Επιπλέον το πρόγραμμα Κατάρτισης είναι κατάλληλο και σε κάθε άλλο επαγγελματία που ενδιαφέρεται να γνωρίσει ή να βελτιώσει την κατάρτιση του σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα ασφάλισης που τον αφορά. 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τα βασικά εφόδιαγια να καταλάβουν την έννοια της νομικής ευθύνηςκαι να διακρίνουν την σχέση της με την ασφάλιση της επαγγελματικής ευθύνης, και να εξηγούν την δομή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να επεξηγούν και να αναπτύσσουν την έννοια της επαγγελματικής αμέλειας, να αναλύουν την ζημιά ή την βλάβη σαν επακόλουθο της επαγγελματικής αμέλειας. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση: Επίπεδο Γνώσεων: 

 • Να ερμηνεύουν την ασφαλιστική κάλυψη της νομικής ευθύνης. 
 • Να εξηγούν την υποχρέωση επίδειξης επιμέλειας ενός προσώπου έναντι αλλού προσώπου. 
 • Να προσδιορίζουν την έννοια της αυστηρής ευθύνης και το καθήκον επίδειξης επαγγελματικής επιμέλειας από ένα επαγγελματία προς τον πελάτη του. 
 • Να ερμηνεύουν τις διάφορες πτυχές της επαγγελματικής αμέλειας που καλύπτει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 • Να προσδιορίζουν την έννοια της ζημιάς ή βλάβης ως αποτέλεσμα επαγγελματικής αμέλειας και της απαίτησης για αποζημίωση. 
 • Να ερευνούν τον ρόλο, την σημασία και την επιρροή των κορυφαίων δικαστικών αποφάσεων στην ασφάλιση επαγγελματικής αμέλειας. 

 

Επίπεδο Δεξιοτήτων: 

 • Να επιλέγουν κριτήρια, για να αναλύουν και να καταχωρούν σε ομάδες το πελατολόγιο του επαγγελματία. 
 • Να αναλύουν κινδύνους και το ρίσκο για αμέλεια ή λάθος και να παρουσιάζουν τρόπους διαχείρισης τους. . 
 • Να αναλύουν και να επεξηγούν την έννοια της συντρέχουσας αμέλειας, χρησιμοποιώντας παραδείγματα. 

 

Επίπεδο Στάσεων: 

 • Να ενθαρρύνουν την συζήτηση γύρω από τις μεθόδους ελέγχων και των επιπέδων αποφάσεων και εγκρίσεων στις εργασίες του επαγγελματία. 
 • Να αντιπαραβάλλουν τα οργανογράμματα, με την δομή μιας επιχείρησης, με τις αρμοδιότητες, και τα επίπεδα έγκρισης και εξουσιοδότησης στις αποφάσεις. 
 • Να παροτρύνουν την συζήτηση αναφορικά με το ιστορικό εμπειριών για τυχόν προβλήματα ή παράπονα πελατώνπου έγιναν στο παρελθόν. 
 • Να υποκινούν την συζήτηση εάν το ιστορικό εμπειριών οδήγησε σε αλλαγές. 

 

Το σεμινάριο με τίτλο, “Εισαγωγή Στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης (Introduction To The Professional Indemnity Insurance)” θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης 

 • Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτου. 
 • Ο ρόλος της υποχρεωτικότητας στην σύναψη ασφάλισηςεπαγγελματικής ευθύνης, επαγγελματικοί σύλλογοι κανόνες δεοντολογίας.
 • Η έννοια της καλής γειτονίας. 
 • Η έννοια της επαγγελματικής αμέλειας. 
 • Η έννοια της αυστηρής ευθύνης. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές Πτυχές του Συμβολαίου 

 • Η Αρχή της Απόλυτης Καλής Πίστης,τι είναιουσιώδες γεγονός, η σημασία της αναφοράςσε προηγούμενες περιστάσεις. 
 • Δεσμευτικοί όροι. 
 • Όρια κάλυψης, στρώματα υπέρβασης ορίων στην κάλυψη – αντασφάλιση.
 • Συνεισφορά του ασφαλισμένου – απαλλαγή. 
 • Ασφαλιστήρια με βάση ενεργοποίησης την «υποβολή απαίτησης»(claimsmade),αναδρομική κάλυψη.
 • Η έννοια της δυνητικής απαίτησης, Απαιτήσεις «μακράς ουράς» (longtailclaims). 
 • Ανανέωση, διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης του συμβολαίου.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βασικές Κατηγορίες Ευθύνης Που Καλύπτει Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης 

 • Η πρόταση ασφάλισης ως καθοδηγητής στην επιθεώρηση και αξιολόγηση του κινδύνου 
 • Τα δύο μέρη της ασφάλισης στο ΑσφαλιστήριοΕπαγγελματικής Ευθύνης, αποποίηση ευθύνης (disclaimer) προς άλλους. 
 • Η από κοινού και κεχωρισμένα ευθύνη συνεταίρων 
 • Λάθος/αμέλεια/δόλος υπαλλήλων – «εκ προστήσεως ευθύνη», προσωπική ευθύνη. 
 • Συντρέχουσα αμέλεια στις ασφαλίσεις επαγγελματικής ευθύνης.
 • Η σύμβαση για παροχή υπηρεσιών μεταξύεπαγγελματία (ασφαλισμένου)και του πελάτη(το τρίτο πρόσωπο), οι εξυπακουόμενοι όροι, οι σημασία τους στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.
 • Η έννοια της ζημιάς ή της βλάβης. 
 • Νομοθεσία (Κεφ. 148) και Κοινοδίκαιο,κορυφαίες καθοριστικές δικαστικές αποφάσεις.
 • Παραγραφή (Κεφάλαιο 148, Κεφάλαιο 15, Νόμος 1990). 

 

Εισηγητής: Ανδρέας Περικλέους, BSc, MSc, PGDip, DipCII 

Κόστος Συμμετοχής: €80,00 (συμπ. Φ.Π.Α.)